ห้องเย็น

Cold Room

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสั่งห้องเย็นทุกชนิด
โทรหาสายด่วน 081-884-4417 หรือ 083-202-0369

ห้องไลน์ผลิต ห้องตัดแต่ง

Processing Room

อุณหภูมิ 15 ถึง 18 องศาเซลเซียส
18°C

ห้องไลน์ผลิต หรือ Processing Room คือห้องปรับอากาศที่ใช้ในการผลิตสินค้า เช่น อาหาร ผักผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ รวมถึงขั้นตอนการบรรจุหีบห่อ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาด ยับยั้งการเจริญเติมโตของจุลลินทรีย์ไม่ให้สินค้าเกิดการเสียหายโดยรวมอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน GMP และ มาตรฐาน HACCP

ห้องแช่เย็น

Chiller Room

อุณหภูมิ -2 ถึง 15 องศาเซลเซียส
-2°C

ห้องแช่เย็น หรือ Chiller Room คือห้องเย็นที่ทำหน้าที่เก็บรักษาสินค้าที่อุณหภูมิช่วง -2 ถึง +20 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าที่เก็บรักษา เพื่อคงความสดใหม่ของวัตถุดิบ สำหรับการส่งต่อไปยังปลายทาง โดยส่วนใหญ่จะจัดเก็บรักษาสินค้าไว้ 7-14 วัน โดยสินค้ายังคงสภาพดี

ห้องเก็บสินค้าแช่แข็ง

Cold Room

อุณหภูมิ -25 ถึง -18 องศาเซลเซียส
-25°C

ห้องแช่แข็ง หรือ Cold Storage Room คือห้องเย็นที่ทำหน้าที่เก็บรักษาสินค้าที่แช่แข็งมาแล้วให้คงสภาพอยู่ได้นาน อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาสินค้าคือ -25 ถึง -18 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าที่เก็บรักษา

ห้องแช่แข็งเหมาะกับการเก็บสินค้าที่ผ่านการทำให้แข็งมาจากห้อง Air-Blast Freezer Room แล้ว หรือเป็นจุดพักสินค้าที่แช่แข็งมาแล้ว เพื่อรักษาอุณหภูมิสินค้าไม่ให้เกิดการละลาย

ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด

Air-Blast Freezer Room​

อุณหภูมิ -45 ถึง -40 องศาเซลเซียส
-45°C

ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด หรือ Air-Blast Freezer Room มีหน้าที่ลดอุณหภูมิสินค้าที่มีอุณหภูมิสูงให้ลดลงอย่างรวดเร็วด้วยแรงลมเย็นจัด เพื่อทำให้ใจกลางสินค้าลดลงถึงอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส และนำไปเก็บรักษาไว้ในห้องแช่แข็ง (Cold Storage Room) ต่อไป ซึ่งภายในห้อง Air-Blast Freezer จะมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง -50 ถึง -45 องศาเซลเซียส

เหตุผลที่ต้องใช้ห้อง Air-Blast Freezer Room ทำให้สินค้าแข็งด้วยเวลาอันสั้น เนื่องจากจะไม่ทำให้เซลล์ของสินค้าเสียหาย ซึ่งจะต่างจากการนำสินค้าเข้าไปแช่ในห้องเย็น -18°C (Cold Room) ที่อาจทำให้สินค้าบางชนิดเกิดความเสียหาย หรือเปลี่ยนสภาพไปได้

การออกแบบห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air-Blast Freezer Room) ต้องออกแบบโดยวิธีที่ถูกต้อง และโดยผู้ที่มีความรู้ทางด้านระบบเครื่องทำความเย็นโดยเฉพาะ เนื่องจากต้องคำนวณอุณหภูมิสินค้าที่จะนำเข้าแช่แข็ง ระยะเวลาลดอุณหภูมิของสินค้า เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเมื่อลูกค้าติดตั้งไปแล้ว จะไม่มีปัญหาเกิดมาในภายหลัง

Gallery